ေဝး

ေဝး..

ဒီလိုနဲ႔ပဲ ေဝး
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြေဝး
လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ ေဝး
တရားမွ်တတာေတြ ေဝး
စစ္မွန္မႈေတြ ေဝး

ေဝးေဝးကေန ေပ်ာ္ေအာင္ေန
ေဝးေဝးကေန လြတ္ကၽြတ္ၾက
ေဝးေဝးကေန က်ယ္ေလာင္လာ
ေဝးေဝးကေန ေငးေငးရ..

ဒီလိုပါပဲ
ကမာၻက်ဉ္းက်ဉ္းထဲ
ေဝးလိုက္ ေငးလိုက္
ေမ်ာေမ်ာသြား..
တရားေတြကို ရလို႔.. ..

No comments:

your comment please

Powered by Blogger.