color and composition (color)

color

ဘားကန္႔ရန္ကုန​္ ၂​၀​၁​၁ ရဲ​႕​ဒု​တိ​ယေ​န​႔​မွာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ယူ​ၿ​ပီး ေ​ခါ​င​္း​စဥ္အေ​ၾ​ကာ​င​္း​အရာ တစ္ခု​ကို ေ​ဆြး​ေႏြး​ခ့ဲ​ေ​သး​တ​ယ​္ေျ​ပာ​ေ​တာ့ ေ​တာ​္ေ​တာ​္မ်ားမ်ား​က အဲ့​ဒိ​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တြ စာ​ျ​ပ​န​္ေ​ရး​ပါ​လို​႔ တိုက္တြ​န​္း​ၾ​က​လို​႔ ဒီ​ပို​႔စ္ကို​ေ​ရး​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္.. တ​ကယ္တ​မ​္း​က မႏ​ွစ္တု​န​္း​က ဘား​က​န​္​႔ ၂​၀​၁​၀ မွာ​ေျ​ပာ​ခဲ့​တဲ့ အေ​ၾ​ကာ​င​္း​အရာ​ေ​တြ​ကို​သာ ေ​ရး​ရ​င​္ ပို​ၿ​ပီး​အစီ​အစဥ္တက်ျ​ဖစ္မွာ အေ​သ​အခ်ာ​ပဲ.. ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ မႏ​ွစ္တု​န​္း​က​လ​ည​္း စာ​ျ​ပန္မေ​ရး​ျ​ဖစ္ခဲ့​ဘူး.. ဒီႏ​ွစ္က်ျ​ပ​န​္ေ​တာ့ Hosting ႀ​ကီး​ေပ်ာ​က​္ေ​န​တဲ့ nangnyi.net ကေ​လး​ကို ျ​ပ​န​္​ၿ​ပီး​အသက္သြ​င​္း​တဲ့​အေ​န​နဲ​႔ ပ​န​္းခ်ီ​အေ​ၾ​ကာ​င​္း​ပို​႔​စ​္ေ​လး​ကို အားခဲ​ေ​ရး​လိုက္တာ..

တ​ကယ္က ဘား​က​န​္​႔​မွာ ဒီႏ​ွ​စ​္ တစ္ခု​ခု ဝ​င​္ေျ​ပာ​ဖို​႔ အစီ​အစဥ္မ​ရွိ.. မႏ​ွစ္က​ဆို ေ​သေ​သခ်ာခ်ာ ပါ​ဝါ​ပြိ​ဳ​င​့္ေ​တြ​ဘာ​ေ​တြ ျ​ပင္ဆင္ထား​ေ​ပ​မ​ယ​့္ ဒီႏ​ွ​စ​္ ပို​ၿ​ပီး​တာ​ဝ​န​္​ႀ​ကီး အလုပ္မ်ား​ေ​န​လို​႔ ကိုယ္တိုင္အ​ခ​န​္း​တစ္ခ​န​္း​ယူ ေ​ဆြး​ေႏြးျ​ဖစ္ဖို​႔ ႀ​ကိ​ဳေ​တြး​မ​ထား​ပါ.. သို​႔ေ​သာ​္​လ​ည​္းေ​ပါ့​ေ​လ.. ဒု​တိ​ယေ​န​႔​ရဲ​႕ မ​နက္ပို​င​္း​မွာ ေ​ဆြး​ေႏြး​မယ္ဆို​ၿ​ပီး စာ​ရြ​က​္ေ​တြ​ကပ္ထား​ၿ​ပီး​ကာ​မွ အခ်ိ​န​္ေ​တြ ျ​ပ​န​္ေ​ရႊ​႕​တာ​တု​ိ​႔​ဘာ​တို​႔ တခ်ဳ​ိ​႕​က​လု​ပ​္ေ​တာ့ မ​နက္ပို​င​္း​အခ​န​္းေ​တြ​လြ​တ​္ေ​န​တာ​ေ​ပါ့.. ဒါ​နဲ​႔ အဆ​င​္ေျ​ပ​တဲ့ ေ​အာ​္​ဂႏ​ိုက္ဇာ​ေ​တြ​ပဲ တာ​ဝန္ယူ​ၿ​ပီး ဝ​င​္ေ​ပး​ပါ​ဆို​တာ​နဲ​႔ က​တိုက္က​ရို​က​္ ဝ​င​္ေျ​ပာ​လိုက္ရ​တာ.. ဘာ​ပါ​ဝါ​ပိ​ြဳ​င​့္ ဘာ​ကြန္ပ်ဴ​တာ​မွ​လ​ည​္း မ​ရွိ.. Color Wheel ႀ​ကီး​တစ္ခု​ပဲ ျ​ပ​ထား​ၿ​ပီး ဗ​လို​င​္း​ႀ​ကီး​ေ​တြ ရႊ​ီး​ပစ္လိုက္တာ​ပါ​ပဲ.. (ေ​တာ​္ခ်​က​္ေ​တြ).. ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ ခု​ေ​တာ့ စာ​ျ​ပ​န​္ေ​ရး​တာ​ဆို​ေ​တာ့ လက္ဟ​န​္ေျ​ခ​ဟ​န​္ေ​တြ​နဲ​႔​လ​ည​္း ျ​ပ​မ​ရ​ဘူး​ဆို​ေ​တာ့ တခ်ိ​ဳ​႕​န​မူ​နာ​ပံု​ေ​လး​ေ​တြ​ဘာ​ေ​တြ ထ​ည့​္ေ​ပး​ထား​ပါ​တ​ယ​္..

အို​ေ​ခ.. စေ​ျ​ပာ​ၾ​က​ရေ​အာ​င​္..ဒါ​ဟာ အေ​ျ​ခ​ခံ​အေ​ရာင္စက္ဝို​င​္း​ႀ​ကီး​ပါ.. ကြန္ပ်ဴ​တာ​ေ​မာ​္​နီ​တာ​ေ​တြ​နဲ​႔ ဝဘ္ဆို​က​္ေ​တြေ​ပ​ၚ​မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ RGB စ​နစ္ရ​ယ​္.. ပံုႏ​ွိပ္လုပ္င​န​္းေ​တြ​မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ CMYK စ​နစ္ရ​ယ​္.. ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး စာ​ရြ​က​္ေ​တြ က​င​္း​ဗတ္စ​္ေ​တြေ​ပ​ၚ​မွာ ေ​ရး​ဆဲ​ြ​အလုပ္လုပ္တဲ့ ပ​န​္းခ်ီ​ဒီ​ဇို​င​္း​သမား​ေ​တြ​ရ​ယ​္ အကုန္လံုး​အတြ​က​္ အေ​ျ​ခ​ခံ​အက်​ဆံုး​အေ​ရာင္စက္ဝို​င​္း​ပါ.. သူ​႔​သေ​ဘာ​တရား​ကို ေျ​ပာ​ျ​ပ​ရ​မယ္ဆို​ရ​င​္..

အေ​ရာ​င​္ေ​တြ​အား​လံုး​ဟာ ဝါ နီ ျ​ပာ ဆို​တဲ့ ၃ ေ​ရာင္ကို အေ​ျ​ခ​ခံ​ပါ​တ​ယ​္.. သူ​တို​႔​ကို မူ​လေ​ရာ​င​္ (Primary Color)လို​႔ ေ​ခ​ၚ​ပါ​တ​ယ​္.. သူ​တု​ိ​႔ ၃ ေ​ရာ​င​္ျ​ဖစ္လာ​ဖို​႔ ဘယ္ဟာ​နဲ​႔ ဘယ္ဟာ​ကို​မွ ေ​ရာ​စပ္လို​႔​မ​ရ​ဘဲ အဝါ အနီ အျ​ပာ​ရယ္လု​ိ​႔ သီး​သန​္​႔ ေ​ပ​ၚ​ထြ​က​္ျ​ဖစ္တည္လာ​တာ​မို​႔ သူ​တု​ိ​႔​ဟာ မူ​လေ​ရာ​င​္ေ​တြ ျ​ဖ​စ​္​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္.. သူ​တု​ိ​႔​ကို ေ​ခ​ၚ​တဲ့​အခါ​မွာ​လ​ည​္း အစဥ္လိုက္ပဲ ေ​ခ​ၚ​ၾ​ကေ​လ့​ရွိ​ပါ​တ​ယ​္.. ျ​ပာ ဝါ နီ​တို​႔​ဘာ​တို​႔ မေ​ခ​ၚ​ပါ​ဘူး.. ဘာ​လို​႔​လဲဆို​ေ​တာ့ ျ​ပ​င​္း​အား​အစဥ္လိုက္အ​တို​င​္း စီ​ထား​တာ​မို​႔​လို​႔​ပါ.. ျ​ပ​င​္း​အား​ကို တ​ကယ္သိခ်င္ရ​င​္ စ​မ​္း​လို​႔​ရ​တ​ယ​္.. အဲ့​ဒိ အေ​ရာင္စက္ဝို​င​္း​ႀ​ကီး​ကို ပ​ရ​င​့္​တာ​မွာ အျ​ဖဴ​အမဲ​နဲ​႔ ထု​တ​္​ၾ​က​ည့​္​ပါ​လား.. မီးခိုး​ေ​ရာ​င​္ေ​တြ​နဲ​႔​ပဲ ထြက္လာ​တဲ့​အခါ အဝါ​ဟာ အေဖ်ာ့​ဆံုး ၿ​ပီး​မွ အနီ .. အျ​ပာ​ဟာ အရ​င​့္​ဆံုး​အေ​န​နဲ​႔ ထြက္လာ​မွာ​ပါ..

အို​ေ​ခ.. မူ​လေ​ရာ​င​္ေ​တြ​ကို ရ​ၿ​ပီ.. ဒါ​ဆို မူ​လေ​ရာ​င​္ ၃ ခု​ကို ၂ ခု​စီ​ေ​ရာ​စ​ပ​္​ၾ​က​ည့​္​လိုက္ရ​င​္.. ဒုတိယ​အေ​ရာ​င​္ (Secondary Color)ေ​တြ ရ​လာ​မ​ယ​္.. ပံု​မွာ ျ​ပ​ထား​တဲ့​အတို​င​္း​ပါ​ပဲ.. အဝါ​နဲ​႔​အနီ​ေ​ပါ​င​္းေ​တာ့ လိ​ေ​မ​ၼာ​္.. အနီ​နဲ​႔​အျ​ပာ​ေ​ပါ​င​္းေ​တာ့ မ​ရ​မ​္း.. အျ​ပာ​နဲ​႔ အဝါ​ဆို​ရ​င​္ အစိ​မ​္းျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္.. အဲ့​ဒိ ဒု​တိ​ယေ​ရာ​င​္ေ​တြ​ကို အနီး​ကပ္ရွိ​တဲ့ ပ​ထ​မေ​ရာ​င​္ေ​တြ​နဲ​႔ ထပ္ထ​ပ​္​ၿ​ပီး​ေ​ပါ​င​္း​သြား​တဲ့​အခါ တ​တိ​ယေ​ရာ​င​္ (Thirdary Color)ေ​တြ​ထပ္ထြက္လာ​ပါ​တ​ယ​္..

ဒါ​ေ​လာက္ဆို အေ​ရာင္စက္ဝို​င​္း​ႀ​ကီး​ကို အေ​ျ​ခ​ခံ​အား​ျ​ဖ​င​့္ နား​လည္သြား​ၿ​ပီ.. အို​ေ​ခ ဒါ​ဆို​ရ​င​္ ဆ​န​္​႔က်င္ဘက္အေ​ရာ​င​္ေ​တြ (contrast color) နဲ​႔ လိုက္ဖက္အေ​ရာ​င​္ေ​တြ (hermony color) ကို ဆ​က​္ေျ​ပာ​မ​ယ​္.. အေ​ရာ​င​္ေ​တြ​မွာ တဲ​ြ​ဖက္လု​ိ​႔ လို​က​္ေလ်ာ​ညီ​ေ​ထြ​အဆ​င​္ေျ​ပ​တာ​ကို လိုက္ဖ​က​္ေ​ရာင္လို​႔ ေ​ခ​ၚ​ၾ​က​တ​ယ​္.. ဥပမာ အဝါ​နဲ​႔​အစိ​မ​္း.. အျ​ပာ​နဲ​႔​မ​ရ​မ​္း စ​သျ​ဖ​င​့္ေ​ပါ့.. အေ​ရာင္စက္ဝို​င​္း​ႀ​ကီး​ကို ၾ​က​ည့​္​လိုက္မယ္ဆို​ရ​င​္ အနီး​က​ပ​္ေ​န​တဲ့ အေ​ရာ​င​္ေ​တြ​ကို လိုက္ဖက္တယ္လု​ိ​႔ သတ္မွ​တ​္​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္.. အဝတ္အ​စား​ဝတ္ရင္လ​ည​္း ပ​န​္းေ​ရာ​င​္ေ​လး​န​႔ဲ ခ​ရ​မ​္း​တို​႔.. အျ​ပာ​ရ​င​့္​နဲ​႔ မ​ရ​မ​္းႏုေ​လး​တို​႔ တခ်ိ​ဳ​႕​ဝ​တ​္ေ​လ့​ရွိ​တ​ယ​္ေ​လ.. ဆ​န​္​႔က်င္ဘက္အေ​ရာင္ဆို​တာ​ကေ​တာ့ ရွ​င​္း​ပါ​တ​ယ​္.. အေ​ရာင္တ​စ​္ေ​ရာင္ရဲ​႕ မ်​က​္ႏွာခ်​င​္း​ဆိုင္တ​ည​့္​တ​ည​့္​က အေ​ရာင္ဟာ သူ​႔ ဆ​န​္​႔က်င္ဘက္အေ​ရာင္ပါ​ပဲ.. ဥပမာ အဝါ​နဲ​႔ ခ​ရ​မ​္းေ​ရာ​င​္.. အနီ​နဲ​႔ အစိ​မ​္း စ​သျ​ဖ​င​့္ေ​ပါ့.. အေ​ရာင္စက္ဝို​င​္း​ႀ​ကီး​ထဲ​မွာ စိတ္မွ​န​္း​န​႔ဲ မ်​က​္ႏွာခ်​င​္း​ဆိုင္မ်​ဥ​္းေ​တြ ဆဲ​ြ​ၾ​က​ည့​္​လု​ိ​က​္​ၾ​ကေ​ပါ့..

ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး ဒီ​စက္ဝို​င​္း​ႀ​ကီး​ကို သိ​ထား​ျ​ခ​င​္းျ​ဖ​င​့္ အသံုး​တ​ည့​္​တာ​ေ​နာက္တစ္ခု​က အပူ​ေ​ရာ​င​္ အေ​အး​ေ​ရာ​င​္.. အလ​င​္းေ​ရာ​င​္ အေ​မွာ​င​္ေ​ရာ​င​္ေ​တြ​ပါ.. အဝါ​နဲ​႔ မ​ရ​မ​္း​ကို က​န​္​႔​လ​န​္​႔ျ​ဖတ္မ်​ဥး​္​ဆဲ​ြ​လို​က​္​ၿ​ပီး​ထား​ရ​င​္ ဟို​ဘက္က အစိ​မ​္းေ​တြ အျ​ပာ​ေ​တြ ပါ​တဲ့​အျ​ခ​မ​္း​က အေ​ရာ​င​္ေ​တြ​က အေ​အး​ေ​ရာ​င​္.. ဒီ​ဘက္က အနီ​ေ​တြ လိ​ေ​မ​ၼာ​္ေ​တြ​ပါ​တာ​က အပူ​ေ​ရာင္လု​ိ​႔ သတ္မွတ္တ​ယ​္.. ဒါ​က တစ္ခု.. ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး အနီ​နဲ​႔ အစိ​မ​္း​ကို ျ​ဖ​တ​္​ၿ​ပီး​ဆဲ​ြ​ထား​ၿ​ပီး​ရ​င​္ ေ​အာက္က အျ​ပာ​ဘ​က​္ျ​ခ​မ​္း​က အေ​ရာ​င​္ေ​တြ​က အေ​မွာ​င​္ေ​ရာ​င​္ေ​တြ.. အေ​ပ​ၚ​က အဝါ​ျ​ခ​မ​္း​က အလ​င​္းေ​ရာ​င​္ေ​တြ.. အလ​င​္း​နဲ​႔​အေ​မွာ​င​္ေ​ရာင္တဲ​ြ​သံုး​တာ.. အပူ​နဲ​႔ အေ​အး​တဲ​ြ​သံုး​တာ​ဟာ ၾ​က​ည့​္​သူမ်က္စိ​ကို ဒို​င​္း​က​နဲ ဝု​န​္း​က​နဲ​ျ​မင္သာ​ေ​စ​တဲ့​အတြ​က​္ ဆဲ​ြေ​ဆာင္အား​သိ​ပ​္ျ​ပ​င​္း​ပါ​တ​ယ​္.. ဥပမာ အဝါ​နဲ​႔​မ​ရ​မ​္း တဲ​ြ​ဝတ္ထား​တဲ့ မိ​န​္း​ကေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ဟာ အျ​ပာ​ေဖ်ာ့​ေဖ်ာ့​နဲ​႔​အျ​ဖဴ​တဲ​ြ​ဝတ္ထား​တဲ့ မိ​န​္း​ကေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ထ​က​္ေ​တာ့ သိသာ​ေ​ပ​ၚ​လြ​င​္ေ​န​မွာ​ပါ..

ဖက္ရွ​င​္ေ​တြ ဒီ​ဇို​င​္းေ​တြ​မွာ​ေ​တာ့ harmony တဲ​ြ​တာ​ဟာ static ျ​ဖစ္တ​ယ​္.. ၿ​ငိမ္သက္တ​ယ​္ ေျ​ပျ​ပစ္တ​ယ​္.. contrast color ေ​တြ​ဟာ​ေ​တာ့ dynamic ပဲ.. ထု​ိးေ​ဖာက္တ​ယ​္ လႈပ္ရွား​တ​ယ​္ေ​ပါ့.. ဒီ​ေ​တာ့ ဒီ​ဇို​င​္း​သမား​ေ​တြ​ဟာ ဒီ​လို အေ​ရာင္သေ​ဘာ​တရား​ေ​တြ​ကို သိ​ထား​ၿ​ပီး​တဲ့​အခါ ကိုယ္အ​လုပ္လုပ္ရ​မ​ယ​့္ ဒီ​ဇို​င​္း​ရဲ​႕​အေ​ျ​ခ​အေ​န​ကို လို​က​္​ၿ​ပီး Static ျ​ဖစ္တဲ့ အခ​န​္​႔​အထည္ဒီ​ဇို​င​္း​ကို​ဆဲ​ြ​ရ​မွာ​လား.. Dynamic ျ​ဖစ္တဲ့ လႈပ္ရွား​သြက္လက္တဲ့ သေ​ဘာ​တရား​ကို မိ​ေ​အာင္ဆဲ​ြ​ရ​မွာ​လား ဆံုး​ျ​ဖ​တ​္​ၿ​ပီး အေ​ရာ​င​္ေ​တြ​ကို လိုက္ဖ​က​္ေ​အာ​င​္ သံုး​သ​င​့္​ပါ​တ​ယ​္..

အေ​ရာ​င​္ေ​တြ​အေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကေ​တာ့ အေ​ျ​ခ​ခံ​အေ​ရာင္စက္ဝို​င​္း​ကို​သိ​ရံု​ဆို​ေ​တာ့ ဒီ​ေ​လာက္ပဲ ေျ​ပာ​ျ​ပေ​တာ့​မ​ယ​္.. Composition လို​႔ေ​ခ​ၚ​တဲ့ ေ​န​ရာ​ထား​သို​ျ​ခ​င​္း​အေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကို​ေ​တာ့ ဆ​က​္ေ​ရး​ပါ​ဦး​မ​ယ​္..
(မ​ၾ​ကာ​မီ လာ​မ​ည​္.. မျှော​္.. ေ​ပါ့​ေ​နာ​္)
=)
peace.. to all !!

1 comment:

  1. အေရာင္ေတြရဲ႕ သေဘာတရားကို သိပ္စိတ္ဝင္စားေပမယ့္ ေသခ်ာမေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုလို ဖတ္ရေတာ့ ဗဟုသုတ သိပ္ရပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ညီမေလး...

    ReplyDelete

your comment please

Powered by Blogger.