color and composition (composition)

composition

အို​ေ​ခ အို​ေ​ခ.. အေ​ရာင္အေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တြ အရင္ပို​႔စ္မွာ ေျ​ပာ​ၿ​ပီး​ၿ​ပီ​ဆို​ေ​တာ့ ခု​ေ​တာ့ ေ​န​ရာ​ထား​သု​ိျ​ခ​င​္း​လို​႔ေ​ခ​ၚ​တဲ့ ကြန္ပို​ေ​ဇး​ရွ​င​္း​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တြ န​ည​္း​န​ည​္း​ဆ​က​္ေ​ဆြး​ေႏြး​ၾ​က​ည့​္​ၾ​က​ရေ​အာင္လား.. ပ​န​္းခ်ီ​ကား​တစ္ခ်​ပ​္ ဓာတ္ပံု​တစ္ပံု​မွာ ကြန္ပို​ေ​ဇး​ရွ​င​္း​ဟာ​အေ​ရး​ႀ​ကီး​သ​လို​ပါ​ပဲ.. ဝဘ္စာမ်​က​္ႏွာ​တစ္ခု​မွာ​လ​ည​္း ကြန္ပို​ေ​ဇး​ရွ​င​္း​သေ​ဘာ​တရား​ေ​တြ လို​အပ္ပါ​တယ္လို​႔ေ​ျ​ပာ​ရ​င​္ လက္ခံ​ၾ​က​မယ္ဟု​တ​္ ?

ဝဘ္စာမ်​က​္ႏွာ​တစ္ခု​ဟာ ကြန္ပ်ဴ​တာ​ရဲ​႕မ်​က​္ႏွာျ​ပင္လို​ပါ​ပဲ.. စ​တု​ဂံ​ပံု​သ​႑ာန္နဲ​႔ ျ​ဖစ္တ​ည​္ေ​န​တာ​ပါ.. ပ​န​္းခ်ီ​ကား​ေ​တြ ဓာတ္ပံု​ေ​တြ​ကေ​တာင္မွ ပို​ရွည္လ်ား​ေ​န​တာမ်ိ​ဳး ဒါ​မွ​မ​ဟု​တ​္ ေ​လး​ေ​ထာ​င​့္​စပ္စပ္ပံု​သ​႑ာန္မ်ိ​ဳးျ​ဖ​စ​္ေ​နႏ​ို​င​္ေ​သး​တ​ယ​္.. ဝဘ္စာမ်​က​္ႏွာေ​တြ​ကေ​တာ့ လံုး⁠လံုး​ႀ​ကီး​တု​ိ​႔ ရွည္ရွ​ည​္​ႀ​ကီး​တု​ိ​႔ျ​ဖ​စ​္ေ​န​ဖို​႔ အင္မ​တန္ခဲ​ယ​ဥ​္း​တ​ယ​္ေ​လ.. ဒီ​ေ​တာ့ အေ​ျ​ခ​ခံ​အား​ျ​ဖ​င​့္ စ​တု​ဂံ​ေ​ပ​ၚ​မူ​တ​ည​္​ၿ​ပီး ဆ​က​္ေျ​ပာ​ျ​ပေ​ပး​ပါ​မ​ယ​္..


အေ​ပ​ၚ​က​ပံု​ကို​ၾ​က​ည့​္​လိုက္ပါ.. ေ​ဘး​ဘ​က​္ေ​တြ​မွာ ေ​ဘာင္ခတ္ထား​တဲ့ အနီမ်​ဥ​္းေ​ၾ​ကာ​င​္းေ​တြ​ရဲ​႕ အျ​ပင္ဆို​ရ​င​္ လူ​ရဲ​႕​စိတ္ဝင္စား​မႈ​ကို မ​ရ​ပါ​ဘူး.. ဆိုလို​တာ​က ကို​ယ​္ျ​ပခ်င္တဲ့ လူ.. ပ​စ​ၥ​ည​္း.. အရာ​ဝ​တၱ​ဳ.. အမွတ္တံ​ဆိ​ပ​္ စ​တာ​ေ​တြ​ကို အဲ့​ဒိမ်​ဥ​္းေ​တြ​ရဲ​က​အလ​ည​္ေ​တြ​မွာ​ပဲ ထ​ည​့္​ရ​ပါ​မ​ယ​္.. ျ​ပ​ထား​တဲ့ ဆံု​မွတ္အ​စက္အ​စိ​မ​္းေ​လး​ေ​တြ​ဟာ​ဆို​ရ​င​္ Center of Interest လို​႔ေ​ခ​ၚ​တဲ့ အဓိက​စိတ္ဝင္စား​မႈ​ယူ​တဲ့​ေ​န​ရာ​ေ​တြ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္.. ပ​န​္းခ်ီ​ကား​ေ​တြ ဓာတ္ပံု​ေ​တြ​မွာ​ဆို​ရ​င​္ေ​တာ့ ကို​ယ​္ျ​ပခ်င္တဲ့​အဓိက အေ​ၾ​ကာ​င​္း​အရာ​ကို အဲ​လို​ေ​န​ရာ​မွာ​ထား​ျ​ခ​င​္း​ဟာ အေ​ကာ​င​္း​ဆံုး​ပါ​ပဲ..

ဝဘ္စာမ်​က​္ႏွာေ​တြ​အတြက္က်ေ​တာ့ အဓိက ျ​ပခ်င္တဲ့​အရာ​ရယ္လု​ိ​႔ သီး​သန​္​႔​မ​ရွိ​တဲ့​အျ​ပ​င​္ သူ​က ဘန္နာ​တို​႔ Side Bar တို​႔​ဆို​တာမ်ိ​ဳးေ​တြ​လ​ည​္း ထ​ည့​္​တြ​က​္ေ​နရ​တဲ့​အတြ​က​္ သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​ပံု​ေ​သေ​တာ့ ေျ​ပာ​လို​႔​မ​ရ​ပါ​ဘူး.. အဲ​ဒီ​အခါမ်ိ​ဳးက်ေ​တာ့ Weight and Balance ဆို​တာမ်ိ​ဳး​ကို ထ​ပ​္​ၿ​ပီး​နား​လည္ရ​ပါ​ေ​တာ့​မ​ယ​္.. အေ​လး​အေ​ပါ့ခ်ိန္ညွိ​တာမ်ိ​ဳး​ဆို​တာ​က ဘယ္လို​လဲဆို​ေ​တာ့.. ဥပမာ.. ေ​အာက္က​ပံု ၂ ခု​ကို ယွ​ဥ​္​ၾ​က​ည့​္​ပါ..

ပထမ​ပံု​မွာ​ဆို​ရ​င​္ ဘန္နာ​ေ​ပ​ၚ​က လို​ဂို​က​လ​ည​္း ဘယ္ဘ​က​္.. စာ​တန​္း​က​ဘ​ည​္း ဘယ္ကို​က​ပ​္ေ​န​တ​ယ​္.. Side Bar က​လ​ည​္း ဘယ္ဘက္မွာ.. ဘန္နာ​ကို​ဆဲ​ြ​ထား​တာ​က​လ​ည​္း ေ​ရ​လိႈ​င​္း​ကညာ​ဘက္ကို​ေ​ရာ​က​္ေ​န​ၿ​ပီး​ျ​ပတ္ထြ​က​္ေ​န​တ​ယ​္.. ဆို​ေ​တာ့ ၾ​က​ည့​္​သူရဲ​႔ မ်က္စိ​က ဘယ္ဘက္အျ​ခ​မ​္း​မွာ သိ​ပ​္ေ​လး​လံ​ေ​န​တယ္လို​႔ ခံစား​ေ​စ​ရ​မ​ယ​္.. ၿ​ပီး​ေ​တာ့ ျ​ပတ္ထြ​က​္ေ​န​တဲ့ ေ​ရ​လိႈ​င​္း​က ၾ​က​ည့​္​သူရဲ​႕ မ်က္စိ​ကို ညာ​ဘက္အျ​ပင္ကို ထြက္သြား​ေ​အာ​င​္ ေ​ခ​ၚ​သြား​တ့ဲ​အတြ​က​္ Balance မ​ညီ​တဲ့ ေ​န​ရာ​ထား​သို​မႈ​လို​႔ ေျ​ပာ​ရ​ပါ​မ​ယ​္..

ဒုတိယ​ပံု​ကေ​တာ့ ဘန္နာ​နဲ​႔ လို​ဂို​နဲ​႔ Side bar နဲ​႔ ထား​သိုထား​တာ​ဟာ အဆ​င​္ေျ​ပေ​ျ​ပ ညီ​ညြ​တ​္ေ​န​တ​ယ​္.. ေ​ရ​လိႈ​င​္း​ကို​လ​ည​္း အတြ​င​္း​မွာ​ပဲ ထ​ည​့္​ထား​တ​ယ​္.. ၿ​ပီး​ေ​တာ့ ညာ​ဘက္က ပ​န​္းေ​ခြေ​လး​ဟာ​ၾ​က​ည့​္​သူရဲ​႕​႔မ်က္စိ​အာ​ရံု​ကို အျ​ပင္ကို ထြက္မ​သြား​ေ​စ​ဘဲ စာမ်​က​္ႏွာ​ရဲ​႕ အတြ​င​္း​အလည္ဘက္က စာ​ေ​တြ​ဆီ​ကို ျ​ပန္ညြ​န​္ျ​ပေ​န​သ​လို​ျ​ဖ​စ​္ေ​န​တာ​မို​႔ ၾ​က​ည​့္​တဲ့​လူ​ရဲ​႕ အာ​ရံု​ဟာ ဝဘ္စာမ်​က​္ႏွာ​အထဲ​မွာ​ပဲ ပိတ္မိ​စု​စ​ည​္းေ​န​မွာ​ေ​ပါ့.. ေ​န​ရာ​ထား​သို​မႈ​မွာ အဲ​ဒီ​လိုမ်ိ​ဳး ျ​ပန္ညႊ​န​္းျ​ပမ်​ဥ​္းေ​တြ​ဟာ သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​ေ​တာ့ အေ​ရး​ႀ​ကီး​ပါ​တ​ယ​္.. ဥပမာ.. ပ​န​္းခ်ီ​ကား​တစ္ခ်ပ္ဆို​ပါ​စို​႔..


သူ​႔ ပ​န​္းခ်ီ​ကား တစ္ခု​လံုး​မွာ ၾ​က​ည့​္​စရာ​ဆိုလို​႔ ေ​လွ​ပဲ​ရွိ​တ​ယ​္.. ေ​လွ​ကို​ေ​တာင္မွ သူ​က Center of Interest ေ​ဘာင္အ​တြ​င​္း​မွာ မ​ထား​ဘူး.. ေ​ရျ​ပင္ရဲ​႕ က်​ယ​္ျ​ပ​န​္​႔​မႈ​ကို ျ​ပခ်င္လု​ိ​႔ Space အက်​ယ​္​ႀ​ကီး​ျ​ပ​ထား​တ​ယ​္.. ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ သူ​အဓိက ျ​ပခ်င္တဲ့ ေ​လွေ​လး​ကို ေ​ရ​လိႈ​င​္းေ​တြ​ရဲ​႕ အတြ​န​္​႔ေ​တြ​နဲ​႔ ျ​ပန္ညြ​န​္ျ​ပ​ထား​တ​ယ​္.. ၾ​က​ည့​္​တဲ့​လူ​ဟာ စ​စခ်​င​္း ေ​ရျ​ပ​င​္​ႀ​ကီး​ကို​ပဲ ျ​မင္မ​ယ​္.. လြတ္လပ္တ​ယ​္ က်​ယ​္ေျ​ပာ​တ​ယ​္.. ေ​နာ​က​္ေ​တာ့ မ်က္စိ​က ေ​ရ​လိႈ​င​္းေ​တြေ​ခ​ၚ​ရာ​ကို လိုက္သြား​မ​ယ​္.. သြား​တ​ယ​္ သြား​တ​ယ​္.. တျ​ဖ​ည​္းျ​ဖ​ည​္းခ်​င​္း ဆဲ​ြေ​ခ​ၚ​သြား​တဲ့ ေ​ရ​လိႈ​င​္းေ​တြ​ဟာ ေ​နာက္ဆံုး​ေ​တာ့ ဒို​င​္း​ဆို​ၿ​ပီး ေ​လွ​ဆီ​ကို​ေ​ရာက္တ​ယ​္.. ဒါ​ပဲ​ေ​လ.. သူ​လိုခ်င္တာ.. အဲ့​ဒိ​ပ​န​္းခ်ီ​ကား​မွာ အဲ့​ဒိ​ေ​ရ​လိႈ​င​္းေ​တြ​သာ​မ​ပါ​ဘူး​ဆို​ရ​င​္ လို​ရ​င​္း​ကို​ေ​ရာက္လာ​ပါ့​မ​လား​ေ​တာ​င​္ မ​သိ​ပါ​ဘူး..

ၿ​ပီး​ေ​တာ့ ေ​န​ရာ​ထား​သို​တဲ့​အခါ​မွာ အလယ္တ​ည​့္​တ​ည​့္​မွာ က​န​္​႔​လ​န​႔​္ျ​ဖတ္သေ​ဘာမ်ိ​ဳး ေ​ဒါင္လို​က​္ျ​ဖတ္သေ​ဘာမ်ိ​ဳးျ​ဖ​စ​္ေ​နေ​စ​တဲ့ အရာ​ဝ​တၱ​ဳေ​တြ​ကို မ​ထား​ရ​ပါ​ဘူး.. တေ​စာ​င​္း​လို​က​္​ႀ​ကီး ျ​ပ​တ​္ေ​န​တာမ်ိ​ဳး​ကို​လ​ည​္း မ​လုပ္ရ​ဘူး.. တ​မင္သက္သ​က​္ေ​ပးခ်င္တဲ့ ရသ​တစ္ခု​ခု​ရွိ​လို​႔ ထ​ည​့္​မယ္ဆို​ရင္လ​ည​္း အေ​ပ​ၚ​က ေ​လွ​နဲ​႔ေ​ရ​လိႈ​င​္း​လို​ပဲ ျ​ပန္ညြ​န​္းျ​ပ​စရာ ျ​ပ​န​္ေျ​ဖေဖ်ာ့​စရာ​တစ္ခု​ခု ထ​ည့​္ေ​ပး​ေ​လ့​ရွိ​ပါ​တ​ယ​္.. ဒါ​ေ​တြ​က ဓာတ္ပံု​နဲ​႔ ပ​န​္းခ်ီ​သမား​ေ​တြ.. ဗီႏ​ို​င​္း​လုပ္တဲ့​ဒီ​ဇို​င​္း​သမား​ေ​တြ​လ​ည​္း ေ​တာ​္ေ​တာ​္​သတိထား​ရ​မ​ယ​့္ အခ်​က​္ေ​တြ​ပါ​ပဲ..

ကြန္ပို​ေ​ဇး​ရွ​င​္း​အေ​ၾ​ကာ​င​္း​ကေ​လ.. ေျ​ပာ​ရ​မယ္ဆို​ရ​င​္ အမ်ား​ႀ​ကီး​ပဲ.. အဝို​င​္း​လႊ​မ​္း​မိုး.. ေ​လး​ေ​ထာ​င​့္​လႊ​မ​္း​မိုး​ေ​တြ စ​တဲ့ လႊ​မ​္း​မိုး​မႈ​ေ​တြ​လ​ည​္း ထ​ည့​္ေျ​ပာ​ရ​ဦး​မ​ယ​္.. ေ​နာက္မွ​ပဲ တ​ခုခ်​င​္း​စီ​အေ​ၾ​ကာ​င​္း အေ​သး​စိတ္ထ​ပ​္ေျ​ပာ​ပါ​မ​ယ​္.. ေ​လာ​ေ​လာ​ဆ​ယ​္ေ​တာ့ ဘား​က​န​္​႔​မွာ​တု​န​္း​က ေျ​ပာ​ခဲ့​သေ​လာက္ပဲ အၾ​က​မ​္းဖ်​င​္း​ၿ​ခံ​ဳ​ငံု​ၿ​ပီး​ေျ​ပာ​ျ​ပ​သြား​တာ​ပါ.. ေ​နာက္မွ perspective လို​႔ေ​ခ​ၚ​တဲ့ နီး​ေ​ဝး​ျ​မ​င​္ျ​ခ​င​္း​သေ​ဘာ​တရား​ေ​တြ​ကို ထ​ပ​္ေျ​ပာ​ပါ​မ​ယ​္..
Peace to all !!
:)

2 comments:

  1. နားကို မလည္ဘူး.. ဒီလုိန႔ဲပဲ ဖတ္ၿပိးသြားတယ္။ ေတေရာ..။

    ReplyDelete
  2. ထပ္ေျပာပါအံုး

    ReplyDelete

your comment please

Powered by Blogger.