ေတြးမိေတြးရာ

တစ္ေန႔တစ္ေန႔
လူေတြ ေလွ်ာက္ရင္းသြားရင္း
တိုးတိုက္မိၾကတယ္

တစ္ေန႔တစ္ေန႔
ကားေတြ လမ္းမေပၚမွာ
တိုးတိုက္မိၾကတယ္

တစ္ေန႔တစ္ေန႔
စကားေတြ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားေတြဆီက
တိုးတိုက္မိၾကတယ္

တစ္ေန႔တစ္ေန႔
စာေတြ ကဗ်ာေတြ ျငင္းခုန္ၾကရင္း
တိုးတိုက္မိၾကတယ္

တစ္ေန႔တစ္ေန႔
ယဥ္ေက်းမႈေတြ ၿပိဳလို႔ကဲြလုိ႔
တိုးတိုက္မိၾကတယ္

ဒီေလာက္ ပြတ္ကာသီကာႏိုင္တဲ့
ေလာကႀကီးထဲ ဘယ္လိုျဖစ္လုိ႔
မင္းနဲ႔ငါက်မွ
မေတာ္တဆေလးေတာင္ ျပန္မဆံုရတာလဲကြယ္

No comments:

your comment please

Powered by Blogger.