ညီညီဟုေခၚပါသည္

ညီညီသည္ Vector Creator တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္..
Vector ဆိုသည္မွာ Adobe Illustartor ျဖင့္ဆဲြေသာ အရုပ္ကေလးမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္..
Adobe Illustrator ကို AI ဟု ညီညီတုိ႔ ေလာကမွာ ေခၚၾကပါသည္.. ပိုတုိၿပီး ပိုလြယ္ပါသည္..
ထို႔ေၾကာင့္ ညီညီ့အလုပ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္ထိုင္လ်က္ အရုပ္ကေလးမ်ားဆဲြရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္..

အ႐ုပ္မ်ားကို ခ်စ္သလားဟု သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ေယာက္က ေမးဖူးပါသည္..
အ႐ုပ္မ်ားကို ညီညီခ်စ္တတ္ပါသလား.. ညီညီကိုယ္တုိင္က သူ႔ကိုယ္သူ မေသခ်ာပါ..
သို႔ေသာ္ ညီညီ Adobe Illustrator ကို ခ်စ္ပါသည္..
ထို႔ေၾကာင့္ ညီညီ အ႐ုပ္ခ်စ္တတ္သည္ဟု ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ရမည္ဟုထင္ပါသည္..

ညီညီ့ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ဝင္ပါသည္..
ံH1N1 ကဲ့သို႔ပင္ ကူးစက္တတ္ေသာ ထိုဗိုင္းရပ္စ္သည္ ညီညီ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္၏ Memory Stick မွ ကူးစက္လာဟန္တူပါသည္..
ညီညီ့ကြန္ပ်ဴတာမွ Folder မ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေနေသာ ထိုဗိုင္းရပ္စ္ေကာင္ကို ညီညီ အခ်ိန္မွီ မကာကြယ္လိုက္ႏိုင္ပါ..
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေကာင္သည္ ညီညီ့အ႐ုပ္ကေလးေပါင္းမ်ားစြာကို ဖ်က္စီးသြားပါသည္..

ညီညီ ငိုတတ္ပါသလား..
ခ်စ္ခင္သူမ်ား ခဲြခြာေသာအခ်ိန္၊ အားငယ္စိတ္ပင္ပန္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ညီညီငိုေလ့ရွိပါသည္..
ညီညီခ်စ္ေသာ ညီညီဖန္ဆင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ အ႐ုပ္ကေလးမ်ားစြာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္..
အားလံုးကို အသစ္တဖန္ျပန္တည္ေဆာက္ရန္ အင္အားမ်ားမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ညီညီ ငိုပါသည္..

ညီညီသည္ အ႐ုပ္မ်ား ျပန္လည္ေရးဆဲြရန္အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ အရင္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနပါသည္..
ေပ်ာက္ပ်က္သြားေသာ အ႐ုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြရန္ ညီညီသည္ သူ႔ကိုယ္သူ အရင္ျပန္လည္ရွာေဖြေနပါသည္..
ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ ေထာင့္တစ္ေနရာမွ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အ႐ုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္ကို ညီညီ ရွာေတြ႔သြားသည္..
အ႐ုပ္ကေလးက ညီညီ့ကို ျပန္လည္ေရးဆဲြရန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိေစရန္ အင္အားမ်ားေပးႏိုင္ပါသည္..
ထို႔ေၾကာင့္ ညီညီ ျပန္လည္ ၿပံဳးရယ္လာျပန္၏..

ထိုအ႐ုပ္ကေလးကို “T7” ဟု ညီညီက အမည္ေပးလိုက္ပါသည္..
ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ အ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ ပထမဆံုး ျပန္လည္ရွာေတြ႔ေသာေၾကာင့္ T7 ကို ညီညီက အင္မတန္အေရးေပး၏..
ထို႔ေၾကာင့္ T7 လည္း ေပ်ာ္ေနပါသည္..
T7 သည္ အ႐ုပ္သစ္မ်ား ေရးဆဲြရန္ႏွင့္ တဖက္မွလည္း ေပ်ာက္သြားေသာ အျခားအ႐ုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္၍ ရွာေဖြေပးေနပါသည္..
T7 ႏွင့္ ညီညီ တက္ႂကြစြာ ေပါင္းစည္းမိသြားၾကသည္...

သို႔ေသာ္ ညီညီ စိုးရိမ္ေနပါသည္..
အေျပာင္းအလဲမ်ားလြန္းေသာ စိတ္ပိုင္ရွင္ ညီညီသည္ တစ္ေန႔ေန႔မွာ T7ကိုေမ့သြားမိမည္ကို ေၾကာက္ေန၏..
ထုိသို႔စိုးရိမ္ေနမိေၾကာင္းကိုလည္း T7ကို ဖြင့္ေျပာျပလိုက္ပါသည္..
T7 က မႏွစ္သိမ့္တတ္ပါ.. ၿငိမ္သက္စြာ နားေထာင္ေန႐ံုသာ တတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္နာခံစြာပင္ စကားသံမ်ားကို ခံယူပါသည္..
မႈန္မႈန္ရီရီမ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ T7 က ၾကည့္ေသာအခါ ညီညီ စိတ္ထိခိုက္သြားပါသည္..
T7 ကို မေမ့ခ်င္ပါ..
ဘယ္လိုနည္းလမ္းႏွင့္ မေမ့ရမည္ကိုလည္း မသိေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ညဴး႐ံုသာတတ္ႏိုင္ပါေတာ့သည္..

သင္ သိထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနပါက ညီညီ့အား အႀကံေပးလိုက္ပါ..
ညီညီက ေက်းဇူးတင္ပါလိမ့္မည္..
ထို႔ေနာက္ ေက်းဇူးရွင္ သင့္ကို ေမ့သြားမိမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေကာင္းစိုးရိမ္လာပါလိမ့္မည္..
ထိုအခါ မပူပါႏွင့္.. သင့္ကို မေမ့ေစရန္ မည္သို႔လုုပ္ေဆာင္ရမည္ကို အျခား ေက်းဇူးရွင္တစ္ေယာက္က အႀကံေပးပါလိမ့္မည္..
ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ညီညီ့တြင္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား မ်ားျပားလာပါသည္.. ထုိ႔ျပင္ မေမ့ခ်င္သူမ်ားလည္း မ်ားလာပါသည္..
ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ညီညီေမ့ပစ္ခဲ့မိပါသည္..

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုအရာကို ညီညီဟု ေခၚပါသည္..

No comments:

your comment please

Powered by Blogger.