ခက္လက္စိမ္းစို

ေန႔တစ္ေန႔မွာ ၂၄ နာရီ
၁၄၄၀ မိနစ္..
ဘယ္ႏွမိနစ္ေလာက္မ်ား
နင္ငါ့အေၾကာင္း
လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ ေတြးေတာဖူးပါသလဲ..

စြန္႔ပစ္ခံထားရတဲ့ ပန္းပင္ဟာ
သူ႔ေရေသာက္ျမစ္နဲ႔သူ ရွင္သန္တဲ့သစ္ပင္လိုေတာ့
ခက္လက္ေဝျဖာ မလန္းဆန္းႏိုင္ဘူးေပါ့..
အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေဆြးျမည့္ေသဆံုးသြားမွာ..

တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္..
သစ္ပင္စိမ္းစိုဟာ ပန္းပင္ေလာက္ေတာ့
ဥယ်ာဥ္မွဴးကို မခ်စ္ႏိုင္ဘူး..

No comments:

your comment please

Powered by Blogger.